Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGEN


Brandbeveiliging


Camerabeveiliging


Toegangscontrole


Inbraakbeveiliging


Perimeter
beveiliging

Fysische
beveiliging

 

Brandbeveiliging

 

Om tot een verantwoorde brandbeveiligingsoplossing te komen worden de brandrisico’s in het gebouw geïnventariseerd op basis van de aanwezige brandlast (met de mogelijke rook- en vuurontwikkeling) die op verschillende verdiepingen en locaties kan verwacht worden.

De evaluatie van de inventarisatie heeft betrekking op volgende aspecten, namelijk:

 • elektronische detectie en alarmering, volgens de meest recente normen
 • onderzoek naar mogelijke verhogende brandlast
 • constructieve elementen in functie van type gebouw
 • voorziening van manuele blussing
 • voorziening van automatische blussing
 • Rook- en Warmte Afvoer (RWA)
 • vluchtwegen, noodtrappen
 • noodverlichting
 • de organisatorische aspecten. & conformiteit met het weerhouden preventiebeleid

  Voorstudie en ontwerp
  • De voorstudie (risico-analyse) zoals beschreven in de nieuwe norm DTD/NBN S 21-100 vormt de eerste stap bij het ontwerp van een brand-beveiligingsoplossing.  Deze voorstudie vangt aan met een uitgebreid bezoek van de gebouwen en heeft tot doel de  brandrisico’s te bepalen en de eisen van de klant vast te leggen.
  • Om tot een verantwoorde brandbeveiligingsoplossing te komen zullen de brandrisico’s in het gebouw worden geïnventariseerd op basis van de aanwezige brandlast (met de mogelijke rook- , vuur- en warmteontwikkeling) die op de verschillende verdiepingen en locaties kunnen verwacht worden 

  Aan de hand van deze inventarisatie zullen de mogelijke brandrisico’s in kaart worden gebracht

  Elektronische en andere technische middelen

  Er wordt nagegaan welke middelen voorzien moeten worden op de verschillende locaties evenals de type detectie (warmte-, rookontwikkeling)  in deze omgeving het meest geschikt zijn en welke bijhorende sturingen noodzakelijk zijn. Dit geldt eveneens voor het type brandcentrale welke geïnstalleerd dient te worden. De installatie componenten worden ingetekend op de beschikbare bouwplannen.

  Onderstaande elementen worden in detail bestudeerd:

  • normen en reglementen;
  • systeemarchitectuur;
  • brandcentrale;
  • sturingen :
  • liften;
  • koepels;
  • HVAC;
  • GAS-toevoer;
  • Brandweerpaneel:
  • ...
  • communicatie met:
  • Overkoepelend systeem;
  • Controle kamer;
  • toegangscontrole;
  • detectoren;
  • signalering;
  • Noodverlichting;
  • Waarschuwing/Evacuatie (gebruik van audio evacuatie-systeem volgens de norm EN 54);
  • bedieningseenheden;
  • installatievereisten;
  • ….

  Voor de kritische locaties zullen voorstellen geformuleerd worden in verband met o.a.

  • automatische blussystemen- en middelen;
  • manuele blussystemen- en middelen;
  • airco / rookafzuigsystemen en –sturingen;
  • alarmerings- en waarschuwingsmiddelen;
  • de nodige koppelingen en automatische doorschakelingen naar de andere beveiligings- en technische installaties.

  Deze installaties en technische elementen worden gespecificeerd en op bouwplannen ingetekend.

  Manuele blusmiddelen

  In functie van de brandlast zal SCOPE nagaan waar, hoeveel en welk type blusmiddel dient aanwezig te zijn.

  Afhankelijk van het type risico en rekening houdend met de evacuatiewegen zal SCOPE de gepaste middelen voorstellen en de juiste capaciteit van de manuele blusmiddelen bepalen.

  Automatische blusmiddelen

  Naast de voorziene manuele blusmiddelen, zal eveneens worden nagegaan of het noodzakelijk is om voor de geïnventariseerde risico’s automatische blusinstallaties te voorzien. Dit in functie van het brandrisico en in functie van de belangrijkheid naar het BCP toe.

  Afhankelijk van het type risico worden de gepaste middelen voorgesteld.

  Organisatorische elementen

  Naast de aanwezigheid van de nodige en voldoende evacuatiewegen zal gepeild worden naar procedures en communicatiemiddelen betreffende:

  • informatieverspreiding;
  • alarmering;
  • evacuatie plannen;
  • nooduitgangen, vluchtwegen;
  • interventie bij brand of andere calamiteiten.

  Dit onderzoek zal gebeuren op basis van de geldende wettelijke normen, namelijk de basisnorm voor preventie van brand en evacuatie waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen (KB van 12.07.2012) , het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Wet betreffende het Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  Eveneens dient de link met de beveiliging bestudeerd te worden in verband met de detectie van ‘vrijgegeven’ vluchtwegen en het potentieel risico bij een (opzettelijke) valse brandalarmering.
  Het herstel na een alarm of reëel incident in het geheel van de (brand)beveiliging wordt in de studie mee opgenomen.

  Opstellen van technische, functionele en administratieve bepalingen

  Op basis van het weerhouden voorontwerp stelt SCOPE het volledige lastenboek samen.  Hierbij worden deze installaties beschreven die de onderstellingen waarvan men tijdens het voorontwerp is uitgegaan, zowel technisch als functioneel kunnen waarmaken.

  Opstellen van het aanbestedingsdossier

  Het globale technisch en administratief dossier wordt door SCOPE aangevuld met de nodige implementatietekeningen, meetstaat en inschrijvingsdocumenten.
  SCOPE staat de aangezochte aanbieders uiteraard bij met alle nodige informatie voor het opmaken van hun aanbieding.  SCOPE begeleidt hen indien nodig ook bij het bezoeken van de gebouwen.

  Evaluatie van de aanbiedingen

  SCOPE staat de opdrachtgever bij, bij de evaluatie van de ontvangen aanbiedingen.
  SCOPE levert de opdrachtgever daarbij een gemotiveerd rapport met een vergelijkende evaluatie tussen de verschillende aanbiedingen en hieruit volgend een voorstel van de te weerhouden aanbieding. 

  Projectbenadering

  Gedurende de volledige looptijd van het project zal er een intense samenwerking tussen de klant, SCOPE en de overige partners binnen het project noodzakelijk zijn. Ook zullen de nodige contacten gelegd worden met de exploitatiediensten van de opdrachtgever en de plaatselijke brandweer.

  Van al deze contacten zal de gepaste verslaggeving plaatsvinden onder de vorm van een logboek-dagboek van de werken.

  Opvolging van de uitvoering

  SCOPE:

  • volgt op expliciete vraag van de opdrachtgever de werken die betrekking hebben op alle brandbeveiligingsmaatregelen op. Dit geldt dus zowel voor de fysische als de elektronische maatregelen;
  • verzorgt de coördinatie van alle werken of controleert alle elementen die betrekking hebben op de brandbeveiligingsmaatregelen;
  • controleert de vorderingsstaten die door de aannemers die aan de brandbeveiligingsinstallatie werken, worden ingediend;
  • controleert de ingediende technische fiches;
  • is op afroep beschikbaar voor een wekelijkse werfvergadering;
  • volgt de uitvoeringsplanning op.
  Opleveringen

  SCOPE controleert de indienststelling en levert de opdrachtgever een gemotiveerd rapport om al dan niet over te gaan tot de voorlopige aanvaarding.
  Indien noodzakelijk zal SCOPE een lijst opstellen van eventuele bijkomende testen, noodzakelijk voor het bekomen van deze voorlopige aanvaarding.

 
SCOPE CVBA Weg naar Zwartberg 231 b6, B 3660 Opglabbeek - Tel. 032 (0)89 56 06 30 - e mail: info@scope.be

Webdesign: Lieve